tisdag 19 mars 2013

Forts "Pälsen" av Hjalmar Söderberg


”Kläderna gör mannen”
”Som man är klädd, blir man hädd”
Svenska ordspråk


Mål: Ni ska närläsa, diskutera och analysera Pälsen utifrån en socialdarwinistisk samhälls/människosyn samt utifrån samtidens mans- och kvinnoideal.

Wikipedia om socialdarwinism: 

"Grundprincipen är att människans och samhällets utveckling sker genom utslagning av svaga individer; endast de bäst lämpade överlever och för sina gener vidare till kommande släktled. Därför är man motståndare till socialpolitiska insatser för de svaga och utslagna. Fattigdomen har enligt socialdarwinismen en funktion att fylla; den rensar samhället från svaga individer och hindrar dessa att föra sina dåliga gener vidare. Skillnader i samhället är dessutom en naturlig och nödvändig följd av samhällets utveckling. Inskränkningar i den ekonomiska friheten är skadliga, eftersom de hindrar samhället från att utvecklas. Dessa tankar låg nära de allmänna politiska strömningarna i det sena 1800-talets Europa."

http://davidnessle.files.wordpress.com/2010/03/arthur-cravan-i-plommonstop.

Idag ska vi fortsätta att diskutera och analysera Hjalmar Söderbergs Pälsen. Först ska vi läsa texten ytterligare en gång, för att friska upp minnet men också för att ni ska få möjligt att under läsningens gång markera de ord som ni hade svårt att förstå.


Dessa ord som ni markerat kommer vi sedan ta upp på tavlan för en gemensam definition. Orden och dess definitioner kommer sedan att skrivas ner i den Popplet som Emine påbörjade i måndags.


Därefter ska vi göra en diskussionsövning som kallas Fiskskålen, där vi ska närläsa ett par citat ur novellen, för att sedan diskutera och analysera dem med bakgrund av Wikipediacitatet ovan samt mot bakgrunden av samtidens kvinno- och mansideal.Matris för diskussionen i fiskskålen och skrivuppgiften:Kunskapskrav
 A
C
E
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter inför en grupp
På ett nyanserat sätt, med säkerhet
På ett nyanserat sätt, med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig
Och väldisponerad
Och dispositionen tydligt urskiljbar
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig
Språket är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssätt
ledigt
ledigt
till viss del
Du kan redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
 Utförligt
utförligt
Översiktligt
Elever återger iakttagelser och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Några iakttagelser och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar samt relaterar på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden
Några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar
Någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet
För skrivuppgiften också följande kunskapskrav:
A
C
E
Du kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till mottagare och kommunikationssätt
Dispositionen är tydligt urskiljbar
Dispositionen är tydligt urskiljbar
Till viss del
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Språket är varierat och delvis välformulerat
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.


Tänk på att använda samma vokabulär som i skrivmallen:

Min åsikt är ....
Jag hävdar  .........................., eftersom/därför att ...........
Jag anser däremot att .........
Man kan också se det som att .........
Slutligen menar jag .....


Meningarna vi diskuterar och analyserar är följande:

1.    ”Häradshövding Richardt hade stor päls.”


2.    ”Hans gamle vän doktor Henck hade däremot icke någon päls: istället hade han en vacker hustru och tre barn.”


3.    ”Somliga människor bliva feta av att gifta sig, andra bli magra. Doktor Henck hade blivit mager; och så blev det julafton.”


4.    ”Mina patienter däremot ha kryat upp sig nästan hela sällskapet; jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart dö. Det tror min hustru också, det har jag sett på henne. Det vore i så fall önskvärt, att det inträffade före utgången av januari månad, då den förbannade livförsäkringspremien skall betalas.”


5.    ”Om jag varit klok, skulle jag för längesedan skaffat mig en päls på kredit. Den skulle ha stärkt mitt självförtroende och höjt mig i människornas aktning. Man kan inte betala så små honorar år en doktor i päls…”


6.    ”Hon skulle älska mig på nytt, om jag kunde förtjäna mer pengar och om jag vore klädd i päls.”


7.    ”Ellen var en fattig flicka och ville gärna bli gift.”


8.    ”I doktor Hencks arbetsrum flammade en stor brasa. På bordet stod whiskey och vatten. Häradshövding Richardt låg utsträckt i en stor skinnklädd länstol och rökte en cigarr. Doktor Henck satt hopsjunken i ett soffhörn.”

En elevröst: "Det som jag vill veta mer om är framför allt vilken reaktion Gustav gav efter åt när han insåg att hans fru var otrogen och även varför han fortfarande kunde vara vän me Johan? 

Nästa uppgift blir att skriftligt analysera slutet på novellen. Hur tolkar du slutet på novellen. Hur kommer du fram till din tolkning och vad har du för belägg för den? Lägg din text i en kommentar till blogginlägget.Använd skrivmallen som stöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar