måndag 29 april 2013

Pälsen - Uppbyggnad, berättarperspektiv och stilfigurer

Lektionsmål: Få en förståelse för hur novellens form kommer till uttryck i Hjalmar Söderbergs Pälsen samt visa på denna förståelse i ett foto där ni ska uttrycka er tolkning av novellens slut.

Språkmål: Kunna diskutera, redogöra och dra slutsatser om hur tolkningen av Pälsen påverkas av novellens uppbyggnad, berättarperspektiv och stilfigurer genom gruppdiskussioner och skapande av en bild.


Instruktion:

1. Läs Pälsen en gång till

http://runeberg.org/histrett/05.html

2. Titta på genomgången nedanNovellen from Hanna Stehagen Fd Nylander


3. Arbeta i grupper om tre eller fyra. Diskutera frågorna i presentationen och spela in er diskussion i Soundcloud. Dela filen i blogginläggets kommentarsfält. Glöm inte att säga vilka som är med i gruppen när ni spelar in.

4. Sista uppgiften blir att tillsammans i gruppen tolka novellen i bild. Ni ska visualisera novellen genom att fotografera en händelse eller ett fenomen som ni uttrycker er tolkning av den. Använd er av novellens känslouttryck, berättarperspektiv, stilfigurer och bildspråk. Låt kreativiteten flöda :) Ni kan leka med montage, effekter och filter i t ex Instagram eller i Pixlr.  Ladda sedan upp bilden och dela med mig.


Ser fram emot att få se era bilder :)Ur det centrala innehållet:

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.


Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.


tisdag 23 april 2013

Lektion 24/4 - fortsatta förberedelser inför NP

1. Använd idag lektionen till att gå igenom dina kommentarer och repetera i blogginläggen om krönikan och debattinlägg.

2. Läs om de olika texttyperna i länken nedan.

http://webnews.textalk.com/insidan/tidningstexter

3. Kan du leta upp en intressant krönika eller ett intressant debattinlägg eller insändare som du tycker att jag och dina klasskamrater ska läsa. Leta upp en text som du presenterar lite kort (vad den handlar om och vilken texttyp det är).


Lägg in din presentation och länk som en kommentar i blogginlägget :)

Lycka till

måndag 22 april 2013

Tider för NP

23/4 kl 8-10.10 Läsförståelse i sal B012 (Penna och sudd)

25/4 kl 8-11.10 Skrivuppgift i sal A321 Ha datorn med!!!

söndag 21 april 2013

Debattinlägg

Vad är ett debattinlägg? Och hur skiljer sig denna texttyp från exempelvis krönikan? Hur skriver jag ett debattinlägg? Vad är ett debattinläggs syfte? Hur ser uppbyggnad och språket ut i en sådan text?

Det ska du får lära dig här.

1. Vad är ett debattinlägg?Dagstidningar är ett uppskattat forum för aktuell debatt. Privatpersoner, politiker och andra debattören ges dagligen platsför sina inlägg, antingen som insändare eller debattartiklar. Alla
debattinlägg, korta som långa, går via tidningens ansvarige utgivare eller debattredaktion, som avgör vilka inlägg som håller för publicering och får plats i dagens tidning. Debattartiklar och insändare måste precis som allt annat i tidningen följa de pressetiska reglerna (vad som är ok att skriva i en tidning) och de språkregler som gäller för tidningen. Debattörerna kan underteckna sina inlägg med namn eller pseudonym, men måste till redaktionen uppge namn och adress.


1.2 Syfte

Att väcka debatt och sätta fokus på eller att uppmärksamma ett speciellt problem


1.3 Mall för debattexter

Ledare, debattartiklar och insändare skrivs efter ett och samma
mönster:

• Presentation: En kort inledning som ger information om ärendet
• Argumentation: Skribenten varvar sina egna åsikter med fakta
som förstärker argumentationen. Den är den viktigaste delen och
det är där som skribenten söker stöd för sina åsikter. I ledare och
debattartiklar finns utrymme för långa argumentationer, medan
insändaren ska vara kort och konkret.
• Slutsats: Argumentationen leder fram till en slutsats.
• Förslag: Inlägget avslutas med ett förslag till lösning eller åtgärd.

2. Läs två av debattinlägg och ta ut de olika delarna i en av texterna. Kopiera debattinlägget i ett Gdoc och markera med färg de olika delarna från mallen ovan. Arbeta gärna tillsammans.

http://www.dn.se/debatt/90-dagarsgaranti-ska-ge-unga-jobb-eller-utbildning

http://www.dn.se/debatt/sjalvmorden-bland-unga-kan-minska-om-vi-lar-av-miami

http://www.dn.se/kultur-noje/basta-beatrice-ask

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jonas-min-van

onsdag 17 april 2013

Skriva krönika

Idag ska ni skriva en krönika om det ämne som ni valde för er framställning.


Mål: Ni ska kunna skriva en krönika där ni visar på att ni förstått krönikans syfte, uppbyggnad och språkliga drag.


1. Börja med att fundera över hur ni kan bygga upp er krönika. Ta stöd av nyckelschemat nedan:


2. Strukturera sedan upp era textdelar i en liknande modell. Kunskapen och infon  har ni ju redan med er från er presentation

3. Fundera sedan på hur man kan börja de olika delarna. Använd "börjorna" i modellen som stöd.

4. Ni kan välja att skriva en text eller göra ett bildspel i Animoto om ni inte vill skriva. Tänk då på att göra en storyboard. Bildspelet ska ha samma uppbyggnad som texten skulle ha haft.

Hämta Storyboard här
Animoto hittar ni här

5. Texten skriver ni i Google docs och bildspelet skickar ni som länk till min Gmail :)

tisdag 19 mars 2013

Forts "Pälsen" av Hjalmar Söderberg


”Kläderna gör mannen”
”Som man är klädd, blir man hädd”
Svenska ordspråk


Mål: Ni ska närläsa, diskutera och analysera Pälsen utifrån en socialdarwinistisk samhälls/människosyn samt utifrån samtidens mans- och kvinnoideal.

Wikipedia om socialdarwinism: 

"Grundprincipen är att människans och samhällets utveckling sker genom utslagning av svaga individer; endast de bäst lämpade överlever och för sina gener vidare till kommande släktled. Därför är man motståndare till socialpolitiska insatser för de svaga och utslagna. Fattigdomen har enligt socialdarwinismen en funktion att fylla; den rensar samhället från svaga individer och hindrar dessa att föra sina dåliga gener vidare. Skillnader i samhället är dessutom en naturlig och nödvändig följd av samhällets utveckling. Inskränkningar i den ekonomiska friheten är skadliga, eftersom de hindrar samhället från att utvecklas. Dessa tankar låg nära de allmänna politiska strömningarna i det sena 1800-talets Europa."

http://davidnessle.files.wordpress.com/2010/03/arthur-cravan-i-plommonstop.

Idag ska vi fortsätta att diskutera och analysera Hjalmar Söderbergs Pälsen. Först ska vi läsa texten ytterligare en gång, för att friska upp minnet men också för att ni ska få möjligt att under läsningens gång markera de ord som ni hade svårt att förstå.


Dessa ord som ni markerat kommer vi sedan ta upp på tavlan för en gemensam definition. Orden och dess definitioner kommer sedan att skrivas ner i den Popplet som Emine påbörjade i måndags.


Därefter ska vi göra en diskussionsövning som kallas Fiskskålen, där vi ska närläsa ett par citat ur novellen, för att sedan diskutera och analysera dem med bakgrund av Wikipediacitatet ovan samt mot bakgrunden av samtidens kvinno- och mansideal.Matris för diskussionen i fiskskålen och skrivuppgiften:Kunskapskrav
 A
C
E
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter inför en grupp
På ett nyanserat sätt, med säkerhet
På ett nyanserat sätt, med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig
Och väldisponerad
Och dispositionen tydligt urskiljbar
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig
Språket är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssätt
ledigt
ledigt
till viss del
Du kan redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
 Utförligt
utförligt
Översiktligt
Elever återger iakttagelser och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Några iakttagelser och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar samt relaterar på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden
Några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar
Någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet
För skrivuppgiften också följande kunskapskrav:
A
C
E
Du kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till mottagare och kommunikationssätt
Dispositionen är tydligt urskiljbar
Dispositionen är tydligt urskiljbar
Till viss del
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Språket är varierat och delvis välformulerat
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.


Tänk på att använda samma vokabulär som i skrivmallen:

Min åsikt är ....
Jag hävdar  .........................., eftersom/därför att ...........
Jag anser däremot att .........
Man kan också se det som att .........
Slutligen menar jag .....


Meningarna vi diskuterar och analyserar är följande:

1.    ”Häradshövding Richardt hade stor päls.”


2.    ”Hans gamle vän doktor Henck hade däremot icke någon päls: istället hade han en vacker hustru och tre barn.”


3.    ”Somliga människor bliva feta av att gifta sig, andra bli magra. Doktor Henck hade blivit mager; och så blev det julafton.”


4.    ”Mina patienter däremot ha kryat upp sig nästan hela sällskapet; jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart dö. Det tror min hustru också, det har jag sett på henne. Det vore i så fall önskvärt, att det inträffade före utgången av januari månad, då den förbannade livförsäkringspremien skall betalas.”


5.    ”Om jag varit klok, skulle jag för längesedan skaffat mig en päls på kredit. Den skulle ha stärkt mitt självförtroende och höjt mig i människornas aktning. Man kan inte betala så små honorar år en doktor i päls…”


6.    ”Hon skulle älska mig på nytt, om jag kunde förtjäna mer pengar och om jag vore klädd i päls.”


7.    ”Ellen var en fattig flicka och ville gärna bli gift.”


8.    ”I doktor Hencks arbetsrum flammade en stor brasa. På bordet stod whiskey och vatten. Häradshövding Richardt låg utsträckt i en stor skinnklädd länstol och rökte en cigarr. Doktor Henck satt hopsjunken i ett soffhörn.”

En elevröst: "Det som jag vill veta mer om är framför allt vilken reaktion Gustav gav efter åt när han insåg att hans fru var otrogen och även varför han fortfarande kunde vara vän me Johan? 

Nästa uppgift blir att skriftligt analysera slutet på novellen. Hur tolkar du slutet på novellen. Hur kommer du fram till din tolkning och vad har du för belägg för den? Lägg din text i en kommentar till blogginlägget.Använd skrivmallen som stöd.

måndag 11 mars 2013

Pälsen av Hjälmar Söderberg


Efter hand som ni blir klara med inspelningarna ska ni få möta en ny text. Denna gången blir det en novell som skrevs av Hjalmar Söderberg 1898. 


Först ska vi tillsammans fundera över vilka associationer vi får av ordet Välstånd samt vad en novell skriven 1898 som heter "Pälsen" kan tänkas handla om.

http://popplet.com/app/#/869331


Vi ska läsa, diskutera och analysera Pälsen utifrån ett genus- och klassperspektiv. Vi undersöker novellens karaktärer och centrala konflikter kopplat till samtidens klassamhälle och mans- och kvinnoideal. Dessutom ska vi dra paralleller till texterna som vi läst tidigare i kursen.
http://korta.nu/fv8f3

Arbetsgång:


1. Vi läser Pälsen högt tillsammans och diskuterar och analyserar dess innehåll utifrån målet ovan. 


2. Vi gör sedan en ordlista med alla de ord ni hade svårt att förstå. Försök hitta definitioner till orden med hjälp av Svenska akademins ordlista:

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista


3. Därefter formulerar vi tre egna frågor till texten som ska röra följande:

  • Kvinno- och mansroller i novellen som ska kopplas de till andra texter/filmer vi läst.
  • Kvinno- och manroller i novellen som ska kopplas till samtidens idéer om mans- och kvinnoideal.
  • Vilka centrala konflikter och problem som kommer till uttryck i novellen som ni kan koppla till mans- och kvinnoideal.

4. Lägg in er ordlista, era frågor och utvärdering som en kommentar till blogginlägget.


5. Ni skriver en utvärdering:


  • Vad tror du är syftet med texten?
  • Vad gillade du med novellen?
  • Vad gillade du inte?
  • Vad vill du veta mer om?